Bottomless Trap Hole
Trap Normal
Bottomless Trap Hole
 • Archetype:
 • Hole
  Hiệu ứng (VN):

  Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú có 1500 ATK hoặc lớn hơn: Phá huỷ (các) quái thú đó với 1500 ATK hoặc lớn hơn và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó.  Hiệu ứng gốc (EN):

  When your opponent Summons a monster(s) with 1500 or more ATK: Destroy that monster(s) with 1500 or more ATK, and if you do, banish it.

  Bản dịch này có đúng không ?
  Top