Compulsory Evacuation Device
Trap Normal
Compulsory Evacuation Device  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 monster on the field; return that target to the hand.

  Bản dịch này có đúng không ?
  Top