Performapal Odd-Eyes Unicorn
LIGHT18
Performapal Odd-Eyes Unicorn
  • Archetype:
  • Odd-Eyes

  • ATK:
  • 100

  • DEF:
  • 600
Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Một lần, khi lá bài này ở trong Vùng Pendulum của bạn, khi "Odd-Eyes" của bạn tuyên bố tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Performapal" mà bạn điều khiển; quái thú tấn công đó nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú được chọn làm mục tiêu trên sân, cho đến khi kết thúc Battle Phase (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Performapal" trong Mộ của mình; tăng LP bằng ATK của nó.Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once, while this card is in your Pendulum Zone, when your "Odd-Eyes" monster declares an attack: You can target 1 other "Performapal" monster you control; that attacking monster gains ATK equal to the original ATK of the targeted monster on the field, until the end of the Battle Phase (even if this card leaves the field). ---------------------------------------- [ Monster Effect ] When this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 "Performapal" monster in your GY; gain LP equal to its ATK.

Bản dịch này có đúng không ?
Top