Thông tin tổng quan của Ancient Gears

Nhìn chung

Ancient Gears xoay quanh việc triệu hồi lặp đi lặp lại của quái thú chủ lực của họ, Ancient Gear Reactor Dragon. Các bài Phép Geartown Ancient Gear Fortress đều tạo điều kiện cho các triệu hồi đặc biệt của Ancient Gear Reactor Dragon, trong khi các Middle Age MechsAncient Gear Wyvern có thể thiết lập các lượt triệu hồi bình thường đơn giản. 

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

UR Rarity
Ancient Gear Megaton Golem
UR Rarity
Ancient Gear Megaton Golem
UR Rarity
Ancient Gear Megaton Golem

Ancient Gear Megaton Golem

9

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Machine

 • Archetype:
 • Ancient Gear

 • ATK:
 • 3300

 • DEF:
 • 3300

Hiệu ứng (VN):

3 quái thú "Ancient Gear"
Nếu lá bài này tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép / Bẫy cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion bằng cách sử dụng 2 hoặc nhiều hơn "Ancient Gear Golem" và / hoặc "Ancient Gear Golem - Ultimate Pound" , nó có thể tấn công tối đa nhiều lần trong mỗi Battle Phase. Nếu lá bài được Triệu hồi Fusion ngửa mặt này trong tầm điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng của lá bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ultimate Ancient Gear Golem" từ Extra Deck của mình, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

3 "Ancient Gear" monsters If this card attacks, your opponent cannot activate Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. If this card was Fusion Summoned using 2 or more "Ancient Gear Golem" and/or "Ancient Gear Golem - Ultimate Pound" as material, it can attack up to that many times during each Battle Phase. If this face-up Fusion Summoned card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 1 "Ultimate Ancient Gear Golem" from your Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.


Deck Mẫu

Middle Age Mechs
Kích hoạt Bài phép Liên tục 'Ancient Gear Castle' vào đầu Lượt đầu tiên của bạn.
Ancient Gear Castle
Middle Age Mechs

Main: 20 Extra: 8


Deck của ANCIENT GEARS trong DUEL LINKS