Thông tin tổng quan của Cyber Angels

Nhìn chung

Cyber Angels (CA) là một bộ bài tập trung vào việc triệu hồi Ritual, điều kiện thắng của bộ bài này thông qua việc kiểm soát sân và áp đảo đối thủ thông qua việc quản lý tài nguyên. Bộ bài theo truyền thống được coi là bộ bài OTK, nhưng nhờ có thêm Saffira, Queen of Dragons, Cyber Angels có khả năng phát triển các lối chơi khác nhau trong khi vẫn giữ được tiềm năng của OTK. Cách tiếp cận của bạn với các Cyber Angels là triệu hồi sớm những quái thú chủ lực và sử dụng chúng để tạo lợi thế bằng cách rút ra từ bộ bài và tái chế từ ngôi mộ của bạn. Nếu đối thủ của bạn không thể giành chiến thắng mà họ cần phải loại bỏ sớm Saffira, Queen of Dragons Cyber Angel Dakini của bạn hoặc không có khả năng giành được OTK.

Deck Mẫu

Master of Rites
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trả lại 1 lá bài từ tay bạn cho Bộ bài của bạn và chọn 1 trong các cách sau: ● Thêm 1 Quái thú Ritual ngẫu nhiên từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn. ● Thêm 1 Bài Phép Ritual ngẫu nhiên từ Bộ Bài của bạn vào tay của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng hai lần trong mỗi Trận đấu.
Master of Rites

Main: 20 Extra: 8

UR Rarity
Cyber Angel Vrash
UR Rarity
Cyber Angel Vrash
Cyber Angel Vrash

Cyber Angel Vrash

10

 • Loại:
 • Ritual Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Cyber Angel

 • ATK:
 • 3000

 • DEF:
 • 2000

Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Machine Angel Ritual". Nếu lá bài này được Triệu hồi Ritual: Bạn có thể phá huỷ càng nhiều quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển đã được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi con và nếu bạn làm điều đó, lá bài này có thể thực hiện lần tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase ở lượt này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt sẽ phá hủy một lá bài trên sân: Bạn có thể xáo trộn 1 quái thú Ritual từ Mộ của bạn vào Deck; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Machine Angel Ritual". If this card is Ritual Summoned: You can destroy as many face-up monsters your opponent controls as possible that were Special Summoned from the Extra Deck, and if you do, inflict 1000 damage to your opponent for each, and if you do that, this card can make a second attack during each Battle Phase this turn. Once per turn, during either player's turn, when a card or effect is activated that would destroy a card on the field: You can shuffle 1 Ritual Monster from your Graveyard into the Deck; negate the activation, and if you do, destroy that card.


SR Rarity
Beatrice, Lady of the Eternal
SR Rarity
Beatrice, Lady of the Eternal
Beatrice, Lady of the Eternal

Beatrice, Lady of the Eternal

6

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Burning Abyss

 • ATK:
 • 2500

 • DEF:
 • 2800

Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 6 / Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách gửi 1 "Burning Abyss" từ tay bạn đến Mộ, sau đó sử dụng 1 "Dante" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; gửi 1 lá bài từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị đưa đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Burning Abyss" từ Extra Deck của mình, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 6 monsters / You can also Xyz Summon this card by sending 1 "Burning Abyss" monster from your hand to the Graveyard, then using 1 "Dante" monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; send 1 card from your Deck to the Graveyard. If this card in your possession is destroyed by your opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Burning Abyss" monster from your Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.

Deck của CYBER ANGELS trong DUEL LINKS