Thông tin tổng quan của Dinos

Nhìn chung

Dinos là một bộ bài có phong cách đánh kiểm soát với lượng hiệu ứng gây rối đáng kể, tốt nhất trong số đó đến từ Survival's End. Sức mạnh tổng hợp với các bẫy của Paleozoi giúp tăng hiệu quả của Survival's End (tiêu diệt chúng bằng hiệu ứng đầu tiên của nó, hoặc bị đưa xuống mồ bởi Paleozoi Marrella). Dinos có thể nhanh chóng OTK sau khi chậm rãi tiêu diệt hoặc từ từ dọn dẹp tài nguyên của đối thủ, nhưng Dinos cũng có điểm yếu khi đối đầu với các chiến thuật Stall/Burn sẽ cần được tính đến khi sử dụng bộ bài này.

Deck Mẫu

Labyrinth Builder
Xáo trộn 2 lá bài từ tay bạn vào Bộ bài để tạo 'Labyrinth Wall' ở phía sân của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Labyrinth Wall
Labyrinth Builder

Cần 13 UR

UR Rarity
Giant Rex1 card
UR Rarity
Miscellaneousaurus2 card
UR Rarity
Rescue Rabbit2 card
UR Rarity
Knightmare Unicorn1 card
UR Rarity
Scarlight Red Dragon Archfiend1 card
UR Rarity
Double Evolution Pill1 card
 Rarity
One for One1 card
UR Rarity
Compulsory Evacuation Device1 card
UR Rarity
Ice Dragon's Prison1 card
UR Rarity
Paleozoic Canadia2 card

Main: 30 Extra: 8

SR Rarity
Beatrice, Lady of the Eternal
SR Rarity
Beatrice, Lady of the Eternal
Beatrice, Lady of the Eternal
LIGHT6
Beatrice, Lady of the Eternal
  • ATK:

  • 2500

  • DEF:

  • 2800


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 6 / Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách gửi 1 "Burning Abyss" từ tay bạn đến Mộ, sau đó sử dụng 1 "Dante" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; gửi 1 lá bài từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị đưa đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Burning Abyss" từ Extra Deck của mình, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 6 monsters / You can also Xyz Summon this card by sending 1 "Burning Abyss" monster from your hand to the Graveyard, then using 1 "Dante" monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; send 1 card from your Deck to the Graveyard. If this card in your possession is destroyed by your opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Burning Abyss" monster from your Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.Deck của DINOS trong DUEL LINKS

Labyrinth Builder

YGO Mod (20517634)

YGO Mod (20517634)

Main: 30 Extra: 8

R Rarity
Assault Beast
R Rarity
Babycerasaurus
R Rarity
Babycerasaurus
UR Rarity
Giant Rex
UR Rarity
Miscellaneousaurus
UR Rarity
Miscellaneousaurus
SR Rarity
Overtex Qoatlus
SR Rarity
Overtex Qoatlus
UR Rarity
Rescue Rabbit
UR Rarity
Rescue Rabbit
SR Rarity
Tackle Crusader
R Rarity
Tyranno Infinity
R Rarity
Two-Headed King Rex
R Rarity
Two-Headed King Rex
SR Rarity
Psi-Reflector
SR Rarity
Psi-Reflector
SR Rarity
Psi-Reflector
UR Rarity
Double Evolution Pill
 Rarity
One for One
SR Rarity
Assault Mode Activate
UR Rarity
Compulsory Evacuation Device
UR Rarity
Ice Dragon's Prison
UR Rarity
Paleozoic Canadia
UR Rarity
Paleozoic Canadia
N Rarity
Paleozoic Marrella
N Rarity
Paleozoic Marrella
N Rarity
Paleozoic Marrella
SR Rarity
Survival's End
SR Rarity
Survival's End
SR Rarity
Survival's End
SR Rarity
Knightmare Phoenix
UR Rarity
Knightmare Unicorn
UR Rarity
Scarlight Red Dragon Archfiend
SR Rarity
Stardust Charge Warrior
SR Rarity
Beatrice, Lady of the Eternal
SR Rarity
Evolzar Laggia
SR Rarity
Number 70: Malevolent Sin
SR Rarity
Paleozoic Opabinia

Labyrinth Builder

YGO Mod (20517634)

YGO Mod (20517634)

Main: 20 Extra: 8

R Rarity
Babycerasaurus
R Rarity
Babycerasaurus
R Rarity
Babycerasaurus
UR Rarity
Giant Rex
UR Rarity
Miscellaneousaurus
UR Rarity
Miscellaneousaurus
UR Rarity
Miscellaneousaurus
R Rarity
Tyranno Infinity
R Rarity
Tyranno Infinity
SR Rarity
Megalosmasher X
SR Rarity
Megalosmasher X
UR Rarity
Fossil Dig
R Rarity
Needlebug Nest
N Rarity
Paleozoic Marrella
N Rarity
Paleozoic Marrella
N Rarity
Paleozoic Marrella
SR Rarity
Survival's End
SR Rarity
Survival's End
SR Rarity
Survival's End
SR Rarity
The Phantom Knights of Shadow Veil
SR Rarity
Knightmare Phoenix
N Rarity
Pentestag
UR Rarity
Dark Rebellion Xyz Dragon
SR Rarity
Diamond Dire Wolf
SR Rarity
Evolzar Laggia
R Rarity
Number 27: Dreadnought Dreadnoid
SR Rarity
Number 70: Malevolent Sin
R Rarity
Super Quantal Mech King Great Magnus

Labyrinth Builder

YGO Mod (20517634)

YGO Mod (20517634)

Main: 20 Extra: 8

R Rarity
Babycerasaurus
R Rarity
Babycerasaurus
R Rarity
Babycerasaurus
UR Rarity
Giant Rex
UR Rarity
Miscellaneousaurus
UR Rarity
Miscellaneousaurus
UR Rarity
Miscellaneousaurus
R Rarity
Tyranno Infinity
R Rarity
Tyranno Infinity
SR Rarity
Megalosmasher X
SR Rarity
Megalosmasher X
UR Rarity
Fossil Dig
R Rarity
Needlebug Nest
N Rarity
Paleozoic Marrella
N Rarity
Paleozoic Marrella
N Rarity
Paleozoic Marrella
SR Rarity
Survival's End
SR Rarity
Survival's End
SR Rarity
Survival's End
SR Rarity
The Phantom Knights of Shadow Veil
SR Rarity
Knightmare Phoenix
N Rarity
Pentestag
UR Rarity
Dark Rebellion Xyz Dragon
SR Rarity
Diamond Dire Wolf
SR Rarity
Evolzar Laggia
R Rarity
Number 27: Dreadnought Dreadnoid
SR Rarity
Number 70: Malevolent Sin
R Rarity
Super Quantal Mech King Great Magnus

Labyrinth Builder

YGO Mod (20517634)

YGO Mod (20517634)

Main: 27 Extra: 8

R Rarity
Babycerasaurus
R Rarity
Babycerasaurus
R Rarity
Babycerasaurus
UR Rarity
Giant Rex
UR Rarity
Miscellaneousaurus
UR Rarity
Miscellaneousaurus
UR Rarity
Miscellaneousaurus
R Rarity
Tyranno Infinity
R Rarity
Tyranno Infinity
R Rarity
Tyranno Infinity
SR Rarity
Raiden, Hand of the Lightsworn
SR Rarity
Raiden, Hand of the Lightsworn
SR Rarity
Raiden, Hand of the Lightsworn
SR Rarity
Charge of the Light Brigade
SR Rarity
Charge of the Light Brigade
UR Rarity
Needle Ceiling
UR Rarity
Needle Ceiling
UR Rarity
Needle Ceiling
UR Rarity
Paleozoic Canadia
UR Rarity
Paleozoic Canadia
UR Rarity
Paleozoic Canadia
N Rarity
Paleozoic Marrella
N Rarity
Paleozoic Marrella
N Rarity
Paleozoic Marrella
SR Rarity
Survival's End
SR Rarity
Survival's End
SR Rarity
Survival's End
SR Rarity
Knightmare Phoenix
UR Rarity
Scrap Dragon
UR Rarity
Vermillion Dragon Mech
UR Rarity
Abyss Dweller
UR Rarity
Dark Rebellion Xyz Dragon
SR Rarity
Evolzar Laggia
SR Rarity
Number 70: Malevolent Sin
SR Rarity
Paleozoic Opabinia