Thông tin tổng quan của Fossil

Nhìn chung

    

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Shell Knight
SR Rarity
Shell Knight
SR Rarity
Shell Knight

Shell Knight

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Rock

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 2000

Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 500 sát thương cho đối thủ của bạn. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể thêm 1 quái thú Đá Cấp 8 từ Deck của mình lên tay của bạn hoặc, nếu "Fossil Fusion" trong Mộ của bạn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó thay thế Ngoài ra, trong cả hai sân hợp, bạn không thể kích hoạt các lá bài, hoặc hiệu ứng của các lá bài có cùng tên với lá bài đó trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shell Knight" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can change this card to Defense Position, and if you do, inflict 500 damage to your opponent. If this card is destroyed by battle or sent to the GY by a card effect: You can add 1 Level 8 Rock monster from your Deck to your hand, or, if "Fossil Fusion" is in your GY, you can Special Summon it instead, also, in either case, you cannot activate cards, or the effects of cards, with the same name as that card for the rest of this turn. You can only use this effect of "Shell Knight" once per turn.


Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Deck Mẫu

Labyrinth Builder
Xáo trộn 2 lá bài từ tay bạn vào Bộ bài để tạo 'Labyrinth Wall' ở phía sân của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Labyrinth Builder

Main: 24 Extra: 8

SR Rarity
Shell Knight
SR Rarity
Shell Knight
Shell Knight

Shell Knight

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Rock

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 2000

Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 500 sát thương cho đối thủ của bạn. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể thêm 1 quái thú Đá Cấp 8 từ Deck của mình lên tay của bạn hoặc, nếu "Fossil Fusion" trong Mộ của bạn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó thay thế Ngoài ra, trong cả hai sân hợp, bạn không thể kích hoạt các lá bài, hoặc hiệu ứng của các lá bài có cùng tên với lá bài đó trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shell Knight" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can change this card to Defense Position, and if you do, inflict 500 damage to your opponent. If this card is destroyed by battle or sent to the GY by a card effect: You can add 1 Level 8 Rock monster from your Deck to your hand, or, if "Fossil Fusion" is in your GY, you can Special Summon it instead, also, in either case, you cannot activate cards, or the effects of cards, with the same name as that card for the rest of this turn. You can only use this effect of "Shell Knight" once per turn.


SR Rarity
Beatrice, Lady of the Eternal
SR Rarity
Beatrice, Lady of the Eternal
Beatrice, Lady of the Eternal

Beatrice, Lady of the Eternal

6

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Burning Abyss

 • ATK:
 • 2500

 • DEF:
 • 2800

Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 6 / Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách gửi 1 "Burning Abyss" từ tay bạn đến Mộ, sau đó sử dụng 1 "Dante" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; gửi 1 lá bài từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị đưa đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Burning Abyss" từ Extra Deck của mình, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 6 monsters / You can also Xyz Summon this card by sending 1 "Burning Abyss" monster from your hand to the Graveyard, then using 1 "Dante" monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; send 1 card from your Deck to the Graveyard. If this card in your possession is destroyed by your opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Burning Abyss" monster from your Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.

Deck của FOSSIL trong DUEL LINKS