Thông tin tổng quan của Hieratics

Nhìn chung

Hieratics là một Bộ bài tập trung OTK nhận được giá trị từ việc Triệu Hồi liên tục các quái vật của riêng chúng và triệu hồi các Quái vật Loại Rồng Bình thường. Sau đó, họ sử dụng những con Rồng này để triệu hồi Xyz Monster Hieratic Dragon King of Atum chính của họ, tạo ra nhiều cơ thể hơn để Xyz chơi tiếp.

Deck Mẫu

Destiny Draw
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một lá bài bạn chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Destiny Draw

Cần 9 UR

UR Rarity
Blue-Eyes White Dragon
UR Rarity
Constellar Ptolemy M7
UR Rarity
Hieratic Sun Dragon Overlord of Heliopolis
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Hieratic Seal of Convocation
UR Rarity
Hieratic Seal of Convocation
UR Rarity
Hieratic Seal of Convocation

Main: 20 Extra: 7

R Rarity
Digital Bug Rhinosebus
R Rarity
Digital Bug Rhinosebus
Digital Bug Rhinosebus

Deck của HIERATICS trong DUEL LINKS

Destiny Draw

YGO Mod (20517634)

YGO Mod (20517634)

Main: 20 Extra: 7

R Rarity
Hieratic Dragon of Eset
R Rarity
Hieratic Dragon of Su
R Rarity
Hieratic Dragon of Su
R Rarity
Hieratic Dragon of Su
SR Rarity
Hieratic Dragon of Tefnuit
SR Rarity
Hieratic Dragon of Tefnuit
SR Rarity
Hieratic Dragon of Tefnuit
UR Rarity
Blue-Eyes White Dragon
R Rarity
Labradorite Dragon
R Rarity
Labradorite Dragon
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
N Rarity
Dicephoon
N Rarity
Dicephoon
N Rarity
Dicephoon
SR Rarity
Enemy Controller
UR Rarity
Hieratic Seal of Convocation
UR Rarity
Hieratic Seal of Convocation
UR Rarity
Hieratic Seal of Convocation
UR Rarity
Constellar Ptolemy M7
R Rarity
Digital Bug Rhinosebus
SR Rarity
Gaia Dragon, the Thunder Charger
SR Rarity
Hieratic Dragon King of Atum
SR Rarity
Hieratic Dragon King of Atum
UR Rarity
Hieratic Sun Dragon Overlord of Heliopolis
R Rarity
Inzektor Exa-Beetle

Light and Dark

YGO Mod (20517634)

YGO Mod (20517634)

Main: 20 Extra: 7

R Rarity
Hieratic Dragon of Eset
R Rarity
Hieratic Dragon of Eset
R Rarity
Hieratic Dragon of Eset
R Rarity
Hieratic Dragon of Su
R Rarity
Hieratic Dragon of Su
R Rarity
Hieratic Dragon of Su
SR Rarity
Hieratic Dragon of Tefnuit
SR Rarity
Hieratic Dragon of Tefnuit
SR Rarity
Kiteroid
R Rarity
Wightprincess
R Rarity
Labradorite Dragon
R Rarity
Labradorite Dragon
R Rarity
Labradorite Dragon
UR Rarity
Cosmic Cyclone
UR Rarity
Cosmic Cyclone
UR Rarity
Cosmic Cyclone
UR Rarity
Hieratic Seal of Convocation
UR Rarity
Hieratic Seal of Convocation
UR Rarity
Hieratic Seal of Convocation
UR Rarity
Monster Reborn
UR Rarity
Odd-Eyes Meteorburst Dragon
UR Rarity
Constellar Ptolemy M7
R Rarity
Digital Bug Rhinosebus
SR Rarity
Gaia Dragon, the Thunder Charger
SR Rarity
Hieratic Dragon King of Atum
R Rarity
Inzektor Exa-Beetle
SR Rarity
Photon Strike Bounzer

Light and Dark

Mèo Fool Gaming (37156024)

Mèo Fool Gaming (37156024)

Main: 20 Extra: 7

SR Rarity
Flying Pegasus Railroad Stampede
SR Rarity
Flying Pegasus Railroad Stampede
SR Rarity
Flying Pegasus Railroad Stampede
UR Rarity
Heavy Freight Train Derricrane
UR Rarity
Heavy Freight Train Derricrane
UR Rarity
Heavy Freight Train Derricrane
UR Rarity
Night Express Knight
UR Rarity
Night Express Knight
UR Rarity
Night Express Knight
SR Rarity
Super Express Bullet Train
SR Rarity
Super Express Bullet Train
SR Rarity
Super Express Bullet Train
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
SR Rarity
Skill Prisoner
SR Rarity
Skill Prisoner
SR Rarity
Skill Prisoner
UR Rarity
Xyz Reborn
UR Rarity
Xyz Reborn
UR Rarity
Xyz Reborn
R Rarity
Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder
UR Rarity
Constellar Ptolemy M7
R Rarity
Digital Bug Rhinosebus
SR Rarity
Gaia Dragon, the Thunder Charger
SR Rarity
Hieratic Dragon King of Atum
R Rarity
Inzektor Exa-Beetle
SR Rarity
Photon Strike Bounzer

Light and Dark

Mèo Fool Gaming (37156024)

Mèo Fool Gaming (37156024)

Main: 20 Extra: 7

R Rarity
Hieratic Dragon of Eset
R Rarity
Hieratic Dragon of Eset
R Rarity
Hieratic Dragon of Eset
R Rarity
Hieratic Dragon of Su
R Rarity
Hieratic Dragon of Su
R Rarity
Hieratic Dragon of Su
SR Rarity
Hieratic Dragon of Tefnuit
SR Rarity
Hieratic Dragon of Tefnuit
SR Rarity
Kiteroid
UR Rarity
Sphere Kuriboh
UR Rarity
Sphere Kuriboh
R Rarity
Labradorite Dragon
R Rarity
Labradorite Dragon
UR Rarity
Cosmic Cyclone
UR Rarity
Cosmic Cyclone
UR Rarity
Cosmic Cyclone
UR Rarity
Hieratic Seal of Convocation
UR Rarity
Hieratic Seal of Convocation
UR Rarity
Hieratic Seal of Convocation
UR Rarity
Monster Reborn
R Rarity
Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder
UR Rarity
Constellar Ptolemy M7
R Rarity
Digital Bug Rhinosebus
SR Rarity
Gaia Dragon, the Thunder Charger
SR Rarity
Hieratic Dragon King of Atum
R Rarity
Inzektor Exa-Beetle
SR Rarity
Photon Strike Bounzer

Draw Sense: DARK

Mèo Fool Gaming (37156024)

Mèo Fool Gaming (37156024)

Main: 20 Extra: 7

UR Rarity
Chaos Dragon Levianeer
UR Rarity
Chaos Dragon Levianeer
R Rarity
Hieratic Dragon of Eset
R Rarity
Hieratic Dragon of Eset
R Rarity
Hieratic Dragon of Eset
R Rarity
Hieratic Dragon of Su
R Rarity
Hieratic Dragon of Su
R Rarity
Hieratic Dragon of Su
SR Rarity
Hieratic Dragon of Tefnuit
SR Rarity
Hieratic Dragon of Tefnuit
SR Rarity
Santa Claws
R Rarity
Labradorite Dragon
R Rarity
Labradorite Dragon
UR Rarity
Hieratic Seal of Convocation
UR Rarity
Hieratic Seal of Convocation
UR Rarity
Hieratic Seal of Convocation
N Rarity
Hieratic Seal of Supremacy
N Rarity
Hieratic Seal of Supremacy
SR Rarity
Monster Gate
SR Rarity
Treacherous Trap Hole
UR Rarity
Constellar Ptolemy M7
R Rarity
Digital Bug Rhinosebus
SR Rarity
Gaia Dragon, the Thunder Charger
SR Rarity
Hieratic Dragon King of Atum
SR Rarity
Hieratic Dragon King of Atum
R Rarity
Inzektor Exa-Beetle
SR Rarity
Photon Strike Bounzer