Thông tin tổng quan của Malefic

Nhìn chung

Malefic là 1 archetype sử dụng hầu hết các lá bài trong bộ bài là Malefic và sử dụng hiệu ứng triệu hồi đặt biệt của chúng bằng cách loại bỏ 1 quái thú, hoặc thực hiện các triệu hồi Synchro bằng Malefic Paradox Gear hoặc Malefic Parallel Gear sử dụng các lá bài trên tay làm nguyên liệu để bắn phá cũng như dứt điểm trận đấu.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

R Rarity
Malefic Truth Dragon
R Rarity
Malefic Truth Dragon
R Rarity
Malefic Truth Dragon

Malefic Truth Dragon

12

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Dragon

 • Archetype:
 • Malefic

 • ATK:
 • 5000

 • DEF:
 • 5000

Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của riêng nó, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Nếu "Malefic" mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Malefic Truth Dragon", bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể trả một nửa Điểm sinh mệnh của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay hoặc Mộ của bạn. Chỉ có thể có 1 quái thú "Malefic" trên sân. Nếu không có Lá bài Phép Môi Trường ngửa trên sân, hãy phá hủy lá bài này. Nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Phá huỷ tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by its own effect, and cannot be Special Summoned by other ways. If a "Malefic" monster you control, except "Malefic Truth Dragon", is destroyed by battle or by card effect: You can pay half your Life Points; Special Summon this card from your hand or Graveyard. There can only be 1 "Malefic" monster on the field. If there is no face-up Field Spell Card on the field, destroy this card. If this card destroys an opponent's monster by battle: Destroy all face-up monsters your opponent controls.


Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Deck Mẫu

Territory of Malice
Trả lại 1 lá bài "Malefic" từ tay của bạn vào Bộ bài và thêm 1 "Malefic World" vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Sau đó, bạn có thể thêm 1 "Malefic World" vào cuối Bộ bài của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với một Bộ bài (không bao gồm Extra Deck) không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú "Malefic" và quái thú Loại Rồng.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Malefic Territory
Malefic World
Territory of Malice

Main: 20 Extra: 8

R Rarity
Malefic Truth Dragon
R Rarity
Malefic Truth Dragon
Malefic Truth Dragon

Malefic Truth Dragon

12

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Dragon

 • Archetype:
 • Malefic

 • ATK:
 • 5000

 • DEF:
 • 5000

Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của riêng nó, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Nếu "Malefic" mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Malefic Truth Dragon", bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể trả một nửa Điểm sinh mệnh của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay hoặc Mộ của bạn. Chỉ có thể có 1 quái thú "Malefic" trên sân. Nếu không có Lá bài Phép Môi Trường ngửa trên sân, hãy phá hủy lá bài này. Nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Phá huỷ tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by its own effect, and cannot be Special Summoned by other ways. If a "Malefic" monster you control, except "Malefic Truth Dragon", is destroyed by battle or by card effect: You can pay half your Life Points; Special Summon this card from your hand or Graveyard. There can only be 1 "Malefic" monster on the field. If there is no face-up Field Spell Card on the field, destroy this card. If this card destroys an opponent's monster by battle: Destroy all face-up monsters your opponent controls.


SR Rarity
Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
SR Rarity
Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon

Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon

9

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Dragon

 • Archetype:
 • Cipher

 • ATK:
 • 3200

 • DEF:
 • 2800

Hiệu ứng (VN):

3 quái thú Cấp 9
Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" Rank 8 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này mà bạn điều khiển, bị phá hủy trong chiến đấu với quái thú tấn công của đối thủ hoặc bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

3 Level 9 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 8 "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card on the field; destroy it. If this Xyz Summoned card you control, is destroyed by battle with an opponent's attacking monster, or destroyed by an opponent's card effect, and sent to your GY: You can target 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" in your GY; Special Summon it.Deck của MALEFIC trong DUEL LINKS