Thông tin tổng quan của Meklord

Nhìn chung

Meklord là một bộ bài đánh xoay quanh quái thú Meklord Emperor Wisel. Hiệu ứng của nó là có thể vô hiệu hoá sự kích hoạt của 1 lá bài phép và lấy quái thú Synchro của đối phương để tăng sức tấn công của chính nó. Đây là một bộ bài tập trung chống lại các quái thú Synchro của đối thủ.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Meklord Army Deployer Obbligato
SR Rarity
Meklord Army Deployer Obbligato
SR Rarity
Meklord Army Deployer Obbligato

Meklord Army Deployer Obbligato

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Machine

 • Archetype:
 • Meklord

 • ATK:
 • 1200

 • DEF:
 • 1800

Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; phá hủy lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 2 "Meklord Army" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Meklord Army Deployer Obbligato", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Máy . Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong End Phase của lượt này, bạn có thể gây 100 sát thương lên đối thủ cho mỗi "Meklord" mà bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Meklord Army Deployer Obbligato" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can activate this effect; destroy this card, and if you do, Special Summon 2 "Meklord Army" monsters from your Deck in Defense Position, except "Meklord Army Deployer Obbligato", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Machine monsters. If this card is sent to the GY: You can activate this effect; during the End Phase of this turn, you can inflict 100 damage to your opponent for each "Meklord" monster you control. You can only use each effect of "Meklord Army Deployer Obbligato" once per turn.


SR Rarity
Meklord Emperor Wisel
SR Rarity
Meklord Emperor Wisel
SR Rarity
Meklord Emperor Wisel

Meklord Emperor Wisel

1

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Machine

 • Archetype:
 • Meklord

 • ATK:
 • 2500

 • DEF:
 • 2500

Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của riêng nó, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Khi một quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Những quái thú còn lại bạn điều khiển không thể tấn công. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Synchro mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này. Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK tổng hợp của các quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép: Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by its own effect, and cannot be Special Summoned by other ways. When a face-up monster you control is destroyed by a card effect and sent to the Graveyard (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. Other monsters you control cannot declare an attack. Once per turn: You can target 1 Synchro Monster your opponent controls; equip that target to this card. This card gains ATK equal to the combined ATK of the monsters equipped to it by this effect. Once per turn, during either player's turn, when your opponent activates a Spell Card: You can negate the activation, and if you do, destroy it.


SR Rarity
Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption
SR Rarity
Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption
SR Rarity
Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption

Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption

1

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Machine

 • Archetype:
 • Meklord

 • ATK:
 • 2500

 • DEF:
 • 2500

Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của chính nó. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 "Meklord" ngửa mà bạn điều khiển đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; nó không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này. Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt sẽ phá hủy (các) lá bài trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by its own effect. During your opponent's turn (Quick Effect): You can send 1 face-up "Meklord" monster you control to the GY; Special Summon this card from your hand. You can only use this effect of "Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption" once per turn. If this card is Special Summoned: You can target 1 monster your opponent controls; it cannot attack for the rest of this turn. When a card or effect is activated that would destroy a card(s) on the field (Quick Effect): You can Tribute this card; negate the activation, and if you do, destroy that card.


Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Deck Mẫu

Meklord Refinement
Hiệu ứng của Kỹ năng này thay đổi tùy thuộc vào lượt bạn kích hoạt nó.
Gửi 1 quái thú "Meklord" từ tay bạn đến Mộ và thêm lá bài sau vào tay bạn:
  ● Lượt 1-2: 1 Bài Phép / Bẫy "Meklord" từ Bộ bài của bạn
  ● Lượt 3 trở đi: 1 lá bài "Meklord" từ Bộ bài của bạn hoặc 1 lá bài "Meklord Astro the Eradicator" từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu ít nhất một nửa số lá bài trong Bộ bài của bạn (không bao gồm Bộ bài phụ) là lá bài "Meklord" và nó không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú "Meklord". Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Meklord Astro the Eradicator
Meklord Refinement

Main: 20 Extra: 8

SR Rarity
Meklord Army Deployer Obbligato
SR Rarity
Meklord Army Deployer Obbligato
Meklord Army Deployer Obbligato

Meklord Army Deployer Obbligato

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Machine

 • Archetype:
 • Meklord

 • ATK:
 • 1200

 • DEF:
 • 1800

Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; phá hủy lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 2 "Meklord Army" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Meklord Army Deployer Obbligato", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Máy . Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong End Phase của lượt này, bạn có thể gây 100 sát thương lên đối thủ cho mỗi "Meklord" mà bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Meklord Army Deployer Obbligato" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can activate this effect; destroy this card, and if you do, Special Summon 2 "Meklord Army" monsters from your Deck in Defense Position, except "Meklord Army Deployer Obbligato", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Machine monsters. If this card is sent to the GY: You can activate this effect; during the End Phase of this turn, you can inflict 100 damage to your opponent for each "Meklord" monster you control. You can only use each effect of "Meklord Army Deployer Obbligato" once per turn.


SR Rarity
Meklord Army Deployer Obbligato
SR Rarity
Meklord Army Deployer Obbligato
Meklord Army Deployer Obbligato

Meklord Army Deployer Obbligato

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Machine

 • Archetype:
 • Meklord

 • ATK:
 • 1200

 • DEF:
 • 1800

Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; phá hủy lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 2 "Meklord Army" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Meklord Army Deployer Obbligato", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Máy . Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong End Phase của lượt này, bạn có thể gây 100 sát thương lên đối thủ cho mỗi "Meklord" mà bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Meklord Army Deployer Obbligato" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can activate this effect; destroy this card, and if you do, Special Summon 2 "Meklord Army" monsters from your Deck in Defense Position, except "Meklord Army Deployer Obbligato", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Machine monsters. If this card is sent to the GY: You can activate this effect; during the End Phase of this turn, you can inflict 100 damage to your opponent for each "Meklord" monster you control. You can only use each effect of "Meklord Army Deployer Obbligato" once per turn.


SR Rarity
Meklord Emperor Wisel
SR Rarity
Meklord Emperor Wisel
Meklord Emperor Wisel

Meklord Emperor Wisel

1

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Machine

 • Archetype:
 • Meklord

 • ATK:
 • 2500

 • DEF:
 • 2500

Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của riêng nó, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Khi một quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Những quái thú còn lại bạn điều khiển không thể tấn công. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Synchro mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này. Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK tổng hợp của các quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép: Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by its own effect, and cannot be Special Summoned by other ways. When a face-up monster you control is destroyed by a card effect and sent to the Graveyard (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. Other monsters you control cannot declare an attack. Once per turn: You can target 1 Synchro Monster your opponent controls; equip that target to this card. This card gains ATK equal to the combined ATK of the monsters equipped to it by this effect. Once per turn, during either player's turn, when your opponent activates a Spell Card: You can negate the activation, and if you do, destroy it.


SR Rarity
Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption
SR Rarity
Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption
Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption

Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption

1

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Machine

 • Archetype:
 • Meklord

 • ATK:
 • 2500

 • DEF:
 • 2500

Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của chính nó. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 "Meklord" ngửa mà bạn điều khiển đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; nó không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này. Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt sẽ phá hủy (các) lá bài trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by its own effect. During your opponent's turn (Quick Effect): You can send 1 face-up "Meklord" monster you control to the GY; Special Summon this card from your hand. You can only use this effect of "Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption" once per turn. If this card is Special Summoned: You can target 1 monster your opponent controls; it cannot attack for the rest of this turn. When a card or effect is activated that would destroy a card(s) on the field (Quick Effect): You can Tribute this card; negate the activation, and if you do, destroy that card.Deck của MEKLORD trong DUEL LINKS