Thông tin tổng quan của Monarchs

Nhìn chung

Monarchs là một bộ bài chơi tập trung vào lối đánh kiểm soát trận đấu bằng việc sử dụng các hiệu ứng từ những lá bài Phép / Bẫy và thực hiện các triệu hồi hiến tế các quái thú được triệu hồi bằng cách sử dụng bài Bẫy như The Prime Monarch, The First Monarch ​để kích hoạt hiệu ứng của các quái thú Mornarchs để rồi thực hiện bắn phá sân của đối thủ.

Deck Mẫu

Mind of the Plana
Gửi tất cả các lá bài bị trục xuất của đối thủ đến một không gian khác. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Mind of the Plana

Main: 20 Extra: 7

SR Rarity
Eidos the Underworld Squire
SR Rarity
Eidos the Underworld Squire
Eidos the Underworld Squire

Eidos the Underworld Squire

2

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Spellcaster

 • Archetype:
 • Monarch

 • ATK:
 • 800

 • DEF:
 • 1000

Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Trong Main Phase của bạn, lượt này, bạn có thể Triệu hồi Hiến tế 1 quái thú, ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú có 800 ATK và 1000 DEF trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Eidos the Underworld Squire"; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Eidos the Underworld Squire" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: During your Main Phase this turn, you can Tribute Summon 1 monster, in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) You can banish this card from your Graveyard, then target 1 monster with 800 ATK and 1000 DEF in your Graveyard, except "Eidos the Underworld Squire"; Special Summon it in Defense Position, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn. You can only use this effect of "Eidos the Underworld Squire" once per turn.


SR Rarity
Eidos the Underworld Squire
SR Rarity
Eidos the Underworld Squire
Eidos the Underworld Squire

Eidos the Underworld Squire

2

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Spellcaster

 • Archetype:
 • Monarch

 • ATK:
 • 800

 • DEF:
 • 1000

Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Trong Main Phase của bạn, lượt này, bạn có thể Triệu hồi Hiến tế 1 quái thú, ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú có 800 ATK và 1000 DEF trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Eidos the Underworld Squire"; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Eidos the Underworld Squire" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: During your Main Phase this turn, you can Tribute Summon 1 monster, in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) You can banish this card from your Graveyard, then target 1 monster with 800 ATK and 1000 DEF in your Graveyard, except "Eidos the Underworld Squire"; Special Summon it in Defense Position, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn. You can only use this effect of "Eidos the Underworld Squire" once per turn.


UR Rarity
Ritual Beast Ulti-Apelio
UR Rarity
Ritual Beast Ulti-Apelio
Ritual Beast Ulti-Apelio

Ritual Beast Ulti-Apelio

6

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • WIND

 • Tộc:
 • Pyro

 • Archetype:
 • Ritual Beast

 • ATK:
 • 2600

 • DEF:
 • 400

Hiệu ứng (VN):

1 "Ritual Beast Tamer" + 1 quái thú "Spiritual Beast"
Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên mà bạn điều khiển, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Nếu lá bài này tấn công, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài khác cho đến khi kết thúc Damage Step. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả lại lá bài mà bạn điều khiển về Extra Deck, sau đó chọn mục tiêu vào 2 quái thú bị loại bỏ của bạn (1 quái thú "Ritual Beast Tamer" và 1 quái thú "Spiritual Beast" ); Triệu hồi Đặc biệt họ ở Tư thế Phòng thủ.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 "Ritual Beast Tamer" monster + 1 "Spiritual Beast" monster Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control, and cannot be Special Summoned by other ways. (You do not use "Polymerization".) If this card attacks, it is unaffected by other cards' effects until the end of the Damage Step. During either player's turn: You can return this card you control to the Extra Deck, then target 2 of your banished monsters (1 "Ritual Beast Tamer" monster and 1 "Spiritual Beast" monster); Special Summon them in Defense Position.


UR Rarity
Ritual Beast Ulti-Apelio
UR Rarity
Ritual Beast Ulti-Apelio
Ritual Beast Ulti-Apelio

Ritual Beast Ulti-Apelio

6

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • WIND

 • Tộc:
 • Pyro

 • Archetype:
 • Ritual Beast

 • ATK:
 • 2600

 • DEF:
 • 400

Hiệu ứng (VN):

1 "Ritual Beast Tamer" + 1 quái thú "Spiritual Beast"
Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên mà bạn điều khiển, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Nếu lá bài này tấn công, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài khác cho đến khi kết thúc Damage Step. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả lại lá bài mà bạn điều khiển về Extra Deck, sau đó chọn mục tiêu vào 2 quái thú bị loại bỏ của bạn (1 quái thú "Ritual Beast Tamer" và 1 quái thú "Spiritual Beast" ); Triệu hồi Đặc biệt họ ở Tư thế Phòng thủ.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 "Ritual Beast Tamer" monster + 1 "Spiritual Beast" monster Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control, and cannot be Special Summoned by other ways. (You do not use "Polymerization".) If this card attacks, it is unaffected by other cards' effects until the end of the Damage Step. During either player's turn: You can return this card you control to the Extra Deck, then target 2 of your banished monsters (1 "Ritual Beast Tamer" monster and 1 "Spiritual Beast" monster); Special Summon them in Defense Position.Deck của MONARCHS trong DUEL LINKS
Top