Thông tin tổng quan của Odd-Eyes

Nhìn chung

Odd-Eyes là một archetype sử dụng hầu hết các lá bài trong Main Deck là Odd-Eyes. Đây là một bộ bài có lối đánh combo bằng cách thực hiện Triệu hồi Pendulum hàng loạt quái thú lên sân sau đó thực hiện triệu hồi Synchro, Xyz, hoặc Fusion từ Extra Deck tuỳ theo tình huống để chiến thắng trận đấu.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

R Rarity
Xiangsheng Magician
R Rarity
Xiangsheng Magician
R Rarity
Xiangsheng Magician

Xiangsheng Magician

4

8

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Spellcaster

 • ATK:
 • 500

 • DEF:
 • 1500

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz ngửa mà bạn điều khiển và 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn mà bạn điều khiển; Rank của quái thú Xyz đó sẽ bằng với Cấp của quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn đó, cho đến khi kết thúc lượt này (ngay cả khi lá bài này rời sân). Trong khi bạn điều khiển nhiều lá bài hơn đối thủ, thì Pendulum Scale của lá bài này sẽ trở thành 4.
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Đối thủ của bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào từ tấn công liên quan đến lá bài này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mặt ngửa khác mà bạn điều khiển; ATK của lá bài này sẽ bằng ATK hiện tại của quái thú đó, cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 face-up Xyz Monster you control, and 1 Level 5 or higher monster you control; that Xyz Monster's Rank becomes equal to the Level of that Level 5 or higher monster, until the end of this turn (even if this card leaves the field). While you control more cards than your opponent does, this card's Pendulum Scale becomes 4. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] Your opponent takes no battle damage from attacks involving this card. Once per turn: You can target 1 other face-up monster you control; this card's ATK becomes equal to that monster's current ATK, until the end of this turn.


SR Rarity
Nobledragon Magician
SR Rarity
Nobledragon Magician
SR Rarity
Nobledragon Magician

Nobledragon Magician

3

5

 • Loại:
 • Pendulum Tuner Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • FIRE

 • Tộc:
 • Spellcaster

 • Archetype:
 • Odd-Eyes

 • ATK:
 • 700

 • DEF:
 • 1400

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Trừ khi bạn có "Magician" trong Vùng Pendulum khác của mình, hãy phá hủy lá bài này.
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro, ngoại trừ Triệu hồi Synchro của quái thú Synchro rồng. Nếu lá bài này được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro, trừ khi tất cả Nguyên liệu Synchro khác là "Odd-Eyes" , hãy đặt lá bài này ở dưới cùng của Deck. Nếu lá bài này trong tay bạn hoặc Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Odd-Eyes" Cấp 7 hoặc lớn hơn mà bạn điều khiển; giảm Cấp độ của nó đi 3, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Unless you have a "Magician" card in your other Pendulum Zone, destroy this card. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] Cannot be used as Synchro Material, except for the Synchro Summon of a Dragon Synchro Monster. If this card is used as Synchro Material, unless all other Synchro Materials are "Odd-Eyes" monsters, place this card on the bottom of the Deck. If this card is in your hand or GY: You can target 1 Level 7 or higher "Odd-Eyes" monster you control; reduce its Level by 3, and if you do, Special Summon this card.


Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Deck Mẫu

Xiangke and Xiangsheng
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm Vùng Pendulumn vào sân của bạn.

Hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Thêm 1 Quái thú Pendulumn "Odd-Eyes" với 2500 ATK hoặc thấp hơn từ tay của bạn vào Extra Deck của bạn ngửa và đặt 1 "Xiangke Magician" và 1 "Xiangsheng Magician" vào Vùng Pendulumn từ tay / Bộ bài của bạn. Sau đó, thay đổi Pendulumn Scale của "Xiangsheng Magician" trong Vùng Pendulumn của bạn thành 8.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng / áp dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài (không bao gồm Extra Deck) chứa ít nhất 5 quái thú Cấp 4 và 5 Cấp 7 và không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú Pendulumn "Performapal" hoặc "Odd-Eyes", hoặc "Magician".
Xiangsheng Magician
Xiangke Magician
Xiangke and Xiangsheng

Main: 21 Extra: 8

R Rarity
Xiangsheng Magician
R Rarity
Xiangsheng Magician
Xiangsheng Magician

Xiangsheng Magician

4

8

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Spellcaster

 • ATK:
 • 500

 • DEF:
 • 1500

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz ngửa mà bạn điều khiển và 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn mà bạn điều khiển; Rank của quái thú Xyz đó sẽ bằng với Cấp của quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn đó, cho đến khi kết thúc lượt này (ngay cả khi lá bài này rời sân). Trong khi bạn điều khiển nhiều lá bài hơn đối thủ, thì Pendulum Scale của lá bài này sẽ trở thành 4.
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Đối thủ của bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào từ tấn công liên quan đến lá bài này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mặt ngửa khác mà bạn điều khiển; ATK của lá bài này sẽ bằng ATK hiện tại của quái thú đó, cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 face-up Xyz Monster you control, and 1 Level 5 or higher monster you control; that Xyz Monster's Rank becomes equal to the Level of that Level 5 or higher monster, until the end of this turn (even if this card leaves the field). While you control more cards than your opponent does, this card's Pendulum Scale becomes 4. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] Your opponent takes no battle damage from attacks involving this card. Once per turn: You can target 1 other face-up monster you control; this card's ATK becomes equal to that monster's current ATK, until the end of this turn.


SR Rarity
Nobledragon Magician
SR Rarity
Nobledragon Magician
Nobledragon Magician

Nobledragon Magician

3

5

 • Loại:
 • Pendulum Tuner Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • FIRE

 • Tộc:
 • Spellcaster

 • Archetype:
 • Odd-Eyes

 • ATK:
 • 700

 • DEF:
 • 1400

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Trừ khi bạn có "Magician" trong Vùng Pendulum khác của mình, hãy phá hủy lá bài này.
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro, ngoại trừ Triệu hồi Synchro của quái thú Synchro rồng. Nếu lá bài này được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro, trừ khi tất cả Nguyên liệu Synchro khác là "Odd-Eyes" , hãy đặt lá bài này ở dưới cùng của Deck. Nếu lá bài này trong tay bạn hoặc Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Odd-Eyes" Cấp 7 hoặc lớn hơn mà bạn điều khiển; giảm Cấp độ của nó đi 3, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Unless you have a "Magician" card in your other Pendulum Zone, destroy this card. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] Cannot be used as Synchro Material, except for the Synchro Summon of a Dragon Synchro Monster. If this card is used as Synchro Material, unless all other Synchro Materials are "Odd-Eyes" monsters, place this card on the bottom of the Deck. If this card is in your hand or GY: You can target 1 Level 7 or higher "Odd-Eyes" monster you control; reduce its Level by 3, and if you do, Special Summon this card.


Hướng Dẫn Chơi

Video Gameplay

Deck của ODD-EYES trong DUEL LINKS