Thông tin tổng quan của Relinquished

Nhìn chung

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Golden-Eyes Idol
SR Rarity
Golden-Eyes Idol
SR Rarity
Golden-Eyes Idol

Golden-Eyes Idol

1

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Spellcaster

 • Archetype:
 • Eyes Restrict

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; nhìn lên tay đối thủ của bạn, cũng như là tên lá bài này trở thành "Thousand-Eyes Idol" cho đến End Phase. Nếu lá bài này bị loại bỏ, hoặc bị gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị quái thú Hiệu ứng đó cho 1 quái thú "Eyes Restrict" hoặc "Relinquished" mà bạn điều khiển không thể được Triệu hồi Thường. Khi được trang bị bởi hiệu ứng này, quái thú đó nhận được ATK bằng với ATK của quái thú được trang bị. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Golden-Eyes Idol" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn (Quick Effect): You can activate this effect; look at your opponent's hand, also this card's name becomes "Thousand-Eyes Idol" until the End Phase. If this card is banished, or sent to the GY by card effect: You can target 1 Effect Monster your opponent controls; equip that Effect Monster to 1 "Eyes Restrict" or "Relinquished" monster you control that cannot be Normal Summoned. While equipped by this effect, that monster gains ATK equal to the ATK of the equipped monster. You can only use this effect of "Golden-Eyes Idol" once per turn.


Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Deck Mẫu

Thousand-Eyes Illusion
Nếu bạn điều khiển "Thousand-Eyes Idol", bạn có thể sử dụng một trong các hiệu ứng sau một lần trong lượt:

● Trả 1 lá bài từ tay của bạn về Bộ bài, và Đặt 1 "Black Illusion Ritual" hoặc 1 "Polymerization" vào sân từ Bộ bài. (Chỉ 1 bản sao của các lá bài có cùng tên có thể được Đặt trong Trận đấu với Kỹ năng này.) Sau đó, bạn có thể thêm 1 "Relinquished" vào tay của mình từ Bộ bài.

● Trả 1 quái thú từ tay hoặc sân của bạn về Bộ bài, sau đó đánh 1 "Bickuribox" từ Bộ bài Phụ.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) không chứa quái thú nào khác ngoài tổng số ít nhất 10 quái thú Loại-Magiccaster Cấp 1 hoặc các quái thú có dòng chữ "Relinquished" trong dòng chữ của chúng.
Thousand-Eyes Idol
Bickuribox
Polymerization
Relinquished
Black Illusion Ritual
Thousand-Eyes Illusion

Main: 20 Extra: 8

SR Rarity
Golden-Eyes Idol
SR Rarity
Golden-Eyes Idol
Golden-Eyes Idol

Golden-Eyes Idol

1

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Spellcaster

 • Archetype:
 • Eyes Restrict

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; nhìn lên tay đối thủ của bạn, cũng như là tên lá bài này trở thành "Thousand-Eyes Idol" cho đến End Phase. Nếu lá bài này bị loại bỏ, hoặc bị gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị quái thú Hiệu ứng đó cho 1 quái thú "Eyes Restrict" hoặc "Relinquished" mà bạn điều khiển không thể được Triệu hồi Thường. Khi được trang bị bởi hiệu ứng này, quái thú đó nhận được ATK bằng với ATK của quái thú được trang bị. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Golden-Eyes Idol" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn (Quick Effect): You can activate this effect; look at your opponent's hand, also this card's name becomes "Thousand-Eyes Idol" until the End Phase. If this card is banished, or sent to the GY by card effect: You can target 1 Effect Monster your opponent controls; equip that Effect Monster to 1 "Eyes Restrict" or "Relinquished" monster you control that cannot be Normal Summoned. While equipped by this effect, that monster gains ATK equal to the ATK of the equipped monster. You can only use this effect of "Golden-Eyes Idol" once per turn.


SR Rarity
Golden-Eyes Idol
SR Rarity
Golden-Eyes Idol
Golden-Eyes Idol

Golden-Eyes Idol

1

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Spellcaster

 • Archetype:
 • Eyes Restrict

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; nhìn lên tay đối thủ của bạn, cũng như là tên lá bài này trở thành "Thousand-Eyes Idol" cho đến End Phase. Nếu lá bài này bị loại bỏ, hoặc bị gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị quái thú Hiệu ứng đó cho 1 quái thú "Eyes Restrict" hoặc "Relinquished" mà bạn điều khiển không thể được Triệu hồi Thường. Khi được trang bị bởi hiệu ứng này, quái thú đó nhận được ATK bằng với ATK của quái thú được trang bị. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Golden-Eyes Idol" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn (Quick Effect): You can activate this effect; look at your opponent's hand, also this card's name becomes "Thousand-Eyes Idol" until the End Phase. If this card is banished, or sent to the GY by card effect: You can target 1 Effect Monster your opponent controls; equip that Effect Monster to 1 "Eyes Restrict" or "Relinquished" monster you control that cannot be Normal Summoned. While equipped by this effect, that monster gains ATK equal to the ATK of the equipped monster. You can only use this effect of "Golden-Eyes Idol" once per turn.


SR Rarity
Golden-Eyes Idol
SR Rarity
Golden-Eyes Idol
Golden-Eyes Idol

Golden-Eyes Idol

1

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Spellcaster

 • Archetype:
 • Eyes Restrict

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; nhìn lên tay đối thủ của bạn, cũng như là tên lá bài này trở thành "Thousand-Eyes Idol" cho đến End Phase. Nếu lá bài này bị loại bỏ, hoặc bị gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị quái thú Hiệu ứng đó cho 1 quái thú "Eyes Restrict" hoặc "Relinquished" mà bạn điều khiển không thể được Triệu hồi Thường. Khi được trang bị bởi hiệu ứng này, quái thú đó nhận được ATK bằng với ATK của quái thú được trang bị. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Golden-Eyes Idol" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn (Quick Effect): You can activate this effect; look at your opponent's hand, also this card's name becomes "Thousand-Eyes Idol" until the End Phase. If this card is banished, or sent to the GY by card effect: You can target 1 Effect Monster your opponent controls; equip that Effect Monster to 1 "Eyes Restrict" or "Relinquished" monster you control that cannot be Normal Summoned. While equipped by this effect, that monster gains ATK equal to the ATK of the equipped monster. You can only use this effect of "Golden-Eyes Idol" once per turn.Deck của RELINQUISHED trong DUEL LINKS