Thông tin tổng quan của Sylvans

Nhìn chung

Sylvans là 1 archetype với mỗi Quái vật Sylvan đều có hiệu ứng cho phép chúng gửi (các) lá bài từ Bộ bài xuống mộ từ đó kích hoạt các hiệu ứng mộ bao gồm tiêu diệt quái thú, spell/trap, tăng ATK / DEF và nhiều hơn nữa! Cách chơi lý tưởng là gửi thật nhiều Sylvan Komushroomo và / hoặc Sylvan Marshalleaf để tiêu diệt toàn bộ đối thủ của bạn để OTK dễ dàng!

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

R Rarity
Orea, the Sylvan High Arbiter
R Rarity
Orea, the Sylvan High Arbiter
R Rarity
Orea, the Sylvan High Arbiter

Orea, the Sylvan High Arbiter

7

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Plant

 • Archetype:
 • Sylvan

 • ATK:
 • 2800

 • DEF:
 • 2500

Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 7
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể đưa 1 quái thú Loại Thực vật từ tay của bạn hoặc từ mặt ngửa của bạn trên ô đến Mộ; nhìn vào một số lá bài từ trên cùng của Deck của bạn bằng với Cấp mà quái thú đã gửi có trong tay hoặc trên sân, sau đó đặt chúng lên trên cùng của Deck theo bất kỳ thứ tự nào. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; chọn một số từ 1 đến 3, sau đó lật và xem nhiều lá bài đó từ trên cùng Deck của bạn, gửi bất kỳ quái thú Loại Thực vật nào đã được lật và xem xuống Mộ và nếu bạn làm điều đó, hãy trả lại nhiều lá bài đó trên sân lên tay (tối thiểu 1), ngoại trừ lá bài này. Ngoài ra, đặt các lá bài khác ở cuối Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 7 monsters Once per turn: You can send 1 Plant-Type monster from your hand or face-up from your side of the field to the Graveyard; look at a number of cards from the top of your Deck equal to the Level that the sent monster had in the hand or on the field, then place them on the top of the Deck in any order. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; choose a number from 1 to 3, then excavate that many cards from the top of your Deck, send any excavated Plant-Type monsters to the Graveyard, and if you do, return up to that many cards on the field to the hand (min.1), except this card. Also, place the other cards on the bottom of your Deck in any order.


Deck Mẫu

Majestic Light
Có thể được sử dụng bằng cách trả 1 quái thú Tuner trong tay bạn vào Bộ bài của bạn. Chơi 'Majestic Dragon' từ Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
Majestic Light

Main: 25 Extra: 8

R Rarity
Orea, the Sylvan High Arbiter
R Rarity
Orea, the Sylvan High Arbiter
Orea, the Sylvan High Arbiter

Orea, the Sylvan High Arbiter

7

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Plant

 • Archetype:
 • Sylvan

 • ATK:
 • 2800

 • DEF:
 • 2500

Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 7
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể đưa 1 quái thú Loại Thực vật từ tay của bạn hoặc từ mặt ngửa của bạn trên ô đến Mộ; nhìn vào một số lá bài từ trên cùng của Deck của bạn bằng với Cấp mà quái thú đã gửi có trong tay hoặc trên sân, sau đó đặt chúng lên trên cùng của Deck theo bất kỳ thứ tự nào. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; chọn một số từ 1 đến 3, sau đó lật và xem nhiều lá bài đó từ trên cùng Deck của bạn, gửi bất kỳ quái thú Loại Thực vật nào đã được lật và xem xuống Mộ và nếu bạn làm điều đó, hãy trả lại nhiều lá bài đó trên sân lên tay (tối thiểu 1), ngoại trừ lá bài này. Ngoài ra, đặt các lá bài khác ở cuối Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 7 monsters Once per turn: You can send 1 Plant-Type monster from your hand or face-up from your side of the field to the Graveyard; look at a number of cards from the top of your Deck equal to the Level that the sent monster had in the hand or on the field, then place them on the top of the Deck in any order. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; choose a number from 1 to 3, then excavate that many cards from the top of your Deck, send any excavated Plant-Type monsters to the Graveyard, and if you do, return up to that many cards on the field to the hand (min.1), except this card. Also, place the other cards on the bottom of your Deck in any order.


R Rarity
Orea, the Sylvan High Arbiter
R Rarity
Orea, the Sylvan High Arbiter
Orea, the Sylvan High Arbiter

Orea, the Sylvan High Arbiter

7

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Plant

 • Archetype:
 • Sylvan

 • ATK:
 • 2800

 • DEF:
 • 2500

Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 7
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể đưa 1 quái thú Loại Thực vật từ tay của bạn hoặc từ mặt ngửa của bạn trên ô đến Mộ; nhìn vào một số lá bài từ trên cùng của Deck của bạn bằng với Cấp mà quái thú đã gửi có trong tay hoặc trên sân, sau đó đặt chúng lên trên cùng của Deck theo bất kỳ thứ tự nào. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; chọn một số từ 1 đến 3, sau đó lật và xem nhiều lá bài đó từ trên cùng Deck của bạn, gửi bất kỳ quái thú Loại Thực vật nào đã được lật và xem xuống Mộ và nếu bạn làm điều đó, hãy trả lại nhiều lá bài đó trên sân lên tay (tối thiểu 1), ngoại trừ lá bài này. Ngoài ra, đặt các lá bài khác ở cuối Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 7 monsters Once per turn: You can send 1 Plant-Type monster from your hand or face-up from your side of the field to the Graveyard; look at a number of cards from the top of your Deck equal to the Level that the sent monster had in the hand or on the field, then place them on the top of the Deck in any order. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; choose a number from 1 to 3, then excavate that many cards from the top of your Deck, send any excavated Plant-Type monsters to the Graveyard, and if you do, return up to that many cards on the field to the hand (min.1), except this card. Also, place the other cards on the bottom of your Deck in any order.Deck của SYLVANS trong DUEL LINKS