Amnesia of the Savants

Declan Akaba
Vô hiệu hóa hiệu ứng của "D / D Savant Galilei" và "D / D Savant Kepler" trong Vùng Pendulum của bạn cho đến Main Phase của lượt tiếp theo. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
SR Rarity
D/D Savant Kepler
D/D Savant Kepler

D/D Savant Kepler

1

10

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Fiend

 • Archetype:
 • D/D

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Bạn không thể Triệu hồi Pendulum quái thú, ngoại trừ quái thú "D/D" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Giảm Scale Pendulum của lá bài này đi 2 (tối thiểu 1), sau đó phá huỷ tất cả quái thú bạn điều khiển có Cấp độ lớn hơn hoặc bằng Thang điểm Pendulum của lá bài này, ngoại trừ quái thú "D/D"
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Kepler" một lần mỗi lượt ● Chọn mục tiêu 1 lá bài "D/D" mà bạn điều khiển; trả lại lên tay. ● Thêm 1 "Dark Contract" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "D/D" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn, during your Standby Phase: Reduce this card's Pendulum Scale by 2 (min. 1), then destroy all monsters you control with a Level greater than or equal to this card's Pendulum Scale, except "D/D" monsters. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] If this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects. You can only use this effect of "D/D Savant Kepler" once per turn.● Target 1 other "D/D" card you control; return it to the hand.● Add 1 "Dark Contract" card from your Deck to your hand.
SR Rarity
D/D Savant Kepler
SR Rarity
D/D Savant Galilei
D/D Savant Galilei

D/D Savant Galilei

10

1

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Fiend

 • Archetype:
 • D/D

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Bạn không thể Triệu hồi Pendulum quái thú, ngoại trừ quái thú "D/D" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Tăng Scale Pendulum của lá bài này lên 2 (tối đa 10), sau đó phá huỷ tất cả quái thú bạn điều khiển có Cấp độ nhỏ hơn hoặc bằng Thang điểm Pendulum của lá bài này, ngoại trừ quái thú "D/D"
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài "D/D" hoặc "Dark Contract" mà bạn điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Galilei" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "D/D" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn, during your Standby Phase: Increase this card's Pendulum Scale by 2 (max. 10), then destroy all monsters you control with a Level less than or equal to this card's Pendulum Scale, except "D/D" monsters. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] During either player's turn: You can discard this card, then target 1 "D/D" or "Dark Contract" card you control; return it to the hand. You can only use this effect of "D/D Savant Galilei" once per turn.


SR Rarity
D/D Savant Galilei

Bạn có thể tìm Amnesia of the Savants thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Amnesia of the Savants trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Amnesia of the Savants trong duel links
Top