100 lá bài được sử dụng hàng đầu

1/Book of Moon

2/Mystical Space Typhoon

Số lượng được sử dụng: 1301 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 76.92%

3/Galaxy-Eyes Cipher Dragon

Số lượng được sử dụng: 1093 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 96.82%

4/Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon

Số lượng được sử dụng: 1091 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 90.82%

5/Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon

SR Rarity
Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
SR Rarity
Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon

Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon

9

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Dragon

 • Archetype:
 • Cipher

 • ATK:
 • 3200

 • DEF:
 • 2800

Hiệu ứng (VN):

3 quái thú Cấp 9
Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" Rank 8 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này mà bạn điều khiển, bị phá hủy trong chiến đấu với quái thú tấn công của đối thủ hoặc bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

3 Level 9 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 8 "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card on the field; destroy it. If this Xyz Summoned card you control, is destroyed by battle with an opponent's attacking monster, or destroyed by an opponent's card effect, and sent to your GY: You can target 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" in your GY; Special Summon it.


Số lượng được sử dụng: 1090 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 92.51%

6/Imduk the World Chalice Dragon

Số lượng được sử dụng: 831 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 80.03%

7/Knightmare Phoenix

8/Mekk-Knight Red Moon

9/Mekk-Knight Indigo Eclipse

10/Mekk-Knight Purple Nightfall

Số lượng được sử dụng: 816 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 83.2%

11/World Legacy's Secret

12/Mekk-Knight Blue Sky

Số lượng được sử dụng: 796 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 86.93%

13/Mekk-Knight of the Morning Star

Số lượng được sử dụng: 796 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 82.27%

14/Crackdown

15/Mekk-Knight Yellow Star

16/World Legacy's Memory

17/Mekk-Knight Avram

Số lượng được sử dụng: 749 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 87.13%
Các archetype sử dụng hàng đầu

18/Knightmare Unicorn

Số lượng được sử dụng: 725 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 83.3%

19/Abyss Dweller

20/Reinforcement of the Army

21/Number 70: Malevolent Sin

22/Salamangreat Sunlight Wolf

UR Rarity
Salamangreat Sunlight Wolf
UR Rarity
Salamangreat Sunlight Wolf
Salamangreat Sunlight Wolf

Salamangreat Sunlight Wolf

Link-2

 • Loại:
 • Link Monster

 • Thuộc tính:
 • FIRE

 • Tộc:
 • Cyberse

 • Archetype:
 • Salamangreat

 • ATK:
 • 1800

Mũi tên Link:

Trên

Dưới

Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Hiệu ứng LỬA
Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 quái thú LỬA từ Mộ lên tay của bạn, nhưng trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú có tên quái thú được thêm vào. Trong Main Phase của bạn, nếu bạn điều khiển lá bài này đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng "Salamangreat Sunlight Wolf" làm nguyên liệu: Bạn có thể thêm 1 Bài phép "Salamangreat" từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Sunlight Wolf" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 FIRE Effect Monsters If a monster(s) is Normal or Special Summoned to the zone(s) this card points to (except during the Damage Step): You can add 1 FIRE monster from your GY to your hand, but for the rest of this turn, you cannot Normal Summon/Set or Special Summon monsters with the added monster's name. During your Main Phase, if you control this card that was Link Summoned using "Salamangreat Sunlight Wolf" as material: You can add 1 "Salamangreat" Spell/Trap from your GY to your hand. You can only use each effect of "Salamangreat Sunlight Wolf" once per turn.


Số lượng được sử dụng: 554 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 81.8%
Các archetype sử dụng hàng đầu

23/Dark Rebellion Xyz Dragon

24/Knightmare Mermaid

25/Needle Ceiling

Số lượng được sử dụng: 400 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 73.82%

26/Link Disciple

27/Lady Debug

28/Decode Talker

29/Number 68: Sanaphond the Sky Prison

30/Cynet Mining

31/Security Dragon

32/The Phantom Knights of Break Sword

Số lượng được sử dụng: 316 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 78.91%

33/Ningirsu the World Chalice Warrior

34/Assault Beast

35/Psi-Reflector

Số lượng được sử dụng: 304 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 72.79%
Các archetype sử dụng hàng đầu

36/Steelswarm Roach

37/Void Vanishment

38/Void Feast

39/Infernoid Harmadik

R Rarity
Infernoid Harmadik
R Rarity
Infernoid Harmadik
Infernoid Harmadik

Infernoid Harmadik

3

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • FIRE

 • Tộc:
 • Fiend

 • Archetype:
 • Infernoid

 • ATK:
 • 1600

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 "Infernoid" khỏi tay hoặc Mộ của bạn trong khi tổng Cấp độ và Thứ hạng của tất cả các quái thú Hiệu ứng mà bạn điều khiển là 8 hoặc thấp hơn và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; phá hủy nó. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của đối thủ: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó (đây là một Hiệu ứng Nhanh).


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 "Infernoid" monster from your hand or Graveyard while the total Levels and Ranks of all Effect Monsters you control are 8 or lower, and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn: You can target 1 monster on the field; destroy it. This card cannot attack the turn you activate this effect. Once per turn, during your opponent's turn: You can Tribute 1 monster, then target 1 card in your opponent's Graveyard; banish it (this is a Quick Effect).


Số lượng được sử dụng: 285 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 92.46%
Các archetype sử dụng hàng đầu

40/Infernoid Devyaty

Số lượng được sử dụng: 285 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 92.02%
Các archetype sử dụng hàng đầu

41/Infernoid Decatron

42/Infernoid Patrulea

R Rarity
Infernoid Patrulea
R Rarity
Infernoid Patrulea
Infernoid Patrulea

Infernoid Patrulea

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • FIRE

 • Tộc:
 • Fiend

 • Archetype:
 • Infernoid

 • ATK:
 • 1800

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 "Infernoid" khỏi tay hoặc Mộ của bạn trong khi tổng Cấp độ và Thứ hạng của tất cả các quái thú Hiệu ứng mà bạn điều khiển là 8 hoặc thấp hơn và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của đối thủ: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó (đây là một Hiệu ứng Nhanh).


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 "Infernoid" monster from your hand or Graveyard while the total Levels and Ranks of all Effect Monsters you control are 8 or lower, and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn: You can target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. This card cannot attack the turn you activate this effect. Once per turn, during your opponent's turn: You can Tribute 1 monster, then target 1 card in your opponent's Graveyard; banish it (this is a Quick Effect).


Số lượng được sử dụng: 285 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 70.72%
Các archetype sử dụng hàng đầu

43/Compulsory Evacuation Device

44/Duelittle Chimera

45/Brute Enforcer

46/Puzzlomino, the Drop-n-Deleter

Số lượng được sử dụng: 279 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 88.87%

47/Crimson Blader

48/Infernoid Seitsemas

Số lượng được sử dụng: 278 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 82.53%
Các archetype sử dụng hàng đầu

49/Void Seer

50/Salamangreat Gazelle

51/Salamangreat Meer

52/Salamangreat Falco

53/Salamangreat Circle

54/Salamangreat Sanctuary

55/Salamangreat Balelynx

56/Salamangreat Foxy

Số lượng được sử dụng: 276 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 70.78%
Các archetype sử dụng hàng đầu

57/Salamangreat Fowl

58/Salamangreat Jack Jaguar

59/Ravenous Crocodragon Archethys

60/Expendable Dai

61/Knightmare Corruptor Iblee

Số lượng được sử dụng: 259 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 61.8%
Các archetype sử dụng hàng đầu

62/Dante, Traveler of the Burning Abyss

Số lượng được sử dụng: 254 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 71.95%

63/Number 47: Nightmare Shark

64/Gouki Re-Match

65/Gouki Finishing Move

66/Gouki Suprex

67/Gouki Jet Ogre

68/Gouki The Great Ogre

69/Gouki Octostretch

Số lượng được sử dụng: 246 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 90.65%
Các archetype sử dụng hàng đầu

70/Gouki Headbatt

71/Gouki Riscorpio

72/Gouki Twistcobra

73/Gouki Thunder Ogre

74/Gouki The Master Ogre

Số lượng được sử dụng: 242 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 90.29%
Các archetype sử dụng hàng đầu

75/Monster Reborn

76/Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier

Số lượng được sử dụng: 221 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 91.71%

77/Trishula, Dragon of the Ice Barrier

78/Assault Mode Activate

79/Beatrice, Lady of the Eternal

SR Rarity
Beatrice, Lady of the Eternal
SR Rarity
Beatrice, Lady of the Eternal
Beatrice, Lady of the Eternal

Beatrice, Lady of the Eternal

6

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Burning Abyss

 • ATK:
 • 2500

 • DEF:
 • 2800

Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 6 / Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách gửi 1 "Burning Abyss" từ tay bạn đến Mộ, sau đó sử dụng 1 "Dante" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; gửi 1 lá bài từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị đưa đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Burning Abyss" từ Extra Deck của mình, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 6 monsters / You can also Xyz Summon this card by sending 1 "Burning Abyss" monster from your hand to the Graveyard, then using 1 "Dante" monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; send 1 card from your Deck to the Graveyard. If this card in your possession is destroyed by your opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Burning Abyss" monster from your Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.
Số lượng được sử dụng: 184 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 89.26%

80/Virgil, Rock Star of the Burning Abyss

Số lượng được sử dụng: 181 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 93.54%