100 lá bài được sử dụng hàng đầu

1/Knightmare Phoenix

2/Knightmare Unicorn

Số lượng được sử dụng: 1174 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 94.72%

3/Book of Moon

4/Cosmic Cyclone

Số lượng được sử dụng: 1025 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 85.01%

5/Dingirsu, the Orcust of the Evening Star

Số lượng được sử dụng: 758 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 87.07%

6/Orcust Cymbal Skeleton

7/Galatea, the Orcust Automaton

8/Orcust Knightmare

Số lượng được sử dụng: 663 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 90.62%

9/Orcust Harp Horror

10/World Legacy - "World Wand"

Số lượng được sử dụng: 659 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 97.11%

11/Scrap Recycler

12/Orcustrated Return

13/Longirsu, the Orcust Orchestrator

Số lượng được sử dụng: 643 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 84.03%

14/Knightmare Mermaid

15/Orcustrated Release

16/Ice Dragon's Prison

17/Phantom Skyblaster

18/Dark Rebellion Xyz Dragon

19/Number 70: Malevolent Sin

20/Knightmare Cerberus

Số lượng được sử dụng: 385 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 89.85%

21/Abyss Dweller

22/Compulsory Evacuation Device

23/Dark End Dragon

24/Scarlight Red Dragon Archfiend

25/Crackdown

26/Galaxy-Eyes Cipher Dragon

Số lượng được sử dụng: 264 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 98.83%
Các archetype sử dụng hàng đầu

27/Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon

Số lượng được sử dụng: 264 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 98%
Các archetype sử dụng hàng đầu

28/Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon

SR Rarity
Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
SR Rarity
Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon

Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon

9

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Dragon

 • Archetype:
 • Cipher

 • ATK:
 • 3200

 • DEF:
 • 2800

Hiệu ứng (VN):

3 quái thú Cấp 9
Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" Rank 8 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này mà bạn điều khiển, bị phá hủy trong chiến đấu với quái thú tấn công của đối thủ hoặc bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

3 Level 9 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 8 "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card on the field; destroy it. If this Xyz Summoned card you control, is destroyed by battle with an opponent's attacking monster, or destroyed by an opponent's card effect, and sent to your GY: You can target 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" in your GY; Special Summon it.


Số lượng được sử dụng: 260 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 97.63%
Các archetype sử dụng hàng đầu

29/Elemental HERO Liquid Soldier

30/Elemental HERO Stratos

31/Polymerization

32/Miracle Fusion

33/Elemental HERO Blazeman

SR Rarity
Elemental HERO Blazeman
SR Rarity
Elemental HERO Blazeman
Elemental HERO Blazeman

Elemental HERO Blazeman

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • FIRE

 • Tộc:
 • Warrior

 • Archetype:
 • Elemental HERO

 • ATK:
 • 1200

 • DEF:
 • 1800

Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Polymerization" từ Deck của mình lên tay của bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fusion, cũng như gửi 1 "Elemental HERO" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Elemental HERO Blazeman", và nếu bạn làm điều đó, thuộc tính và ATK của lá bài này / DEF trở thành giống như quái thú được gửi đến Mộ, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Elemental HERO Blazeman" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Polymerization" from your Deck to your hand. During your Main Phase: You can activate this effect; you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Fusion Monsters, also send 1 "Elemental HERO" monster from your Deck to the GY, except "Elemental HERO Blazeman", and if you do, this card's Attribute and ATK/DEF become the same as the monster sent to the GY, until the end of this turn. You can only use 1 "Elemental HERO Blazeman" effect per turn, and only once that turn.


Số lượng được sử dụng: 233 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 81.51%
Các archetype sử dụng hàng đầu

34/Elemental HERO Sunrise

Số lượng được sử dụng: 233 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 79.66%
Các archetype sử dụng hàng đầu

35/Elemental HERO Great Tornado

36/Elemental HERO The Shining

37/Forbidden Lance

38/Borreload Dragon

Số lượng được sử dụng: 211 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 87.87%
Các archetype sử dụng hàng đầu

39/The Phantom Knights of Break Sword

Số lượng được sử dụng: 210 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 92.25%

40/Needle Ceiling

Số lượng được sử dụng: 196 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 68.31%

41/Steelswarm Roach

42/Red Reign

43/Tyrant Red Dragon Archfiend

 Rarity
Tyrant Red Dragon Archfiend
 Rarity
Tyrant Red Dragon Archfiend
Tyrant Red Dragon Archfiend

Tyrant Red Dragon Archfiend

10

 • Loại:
 • Synchro Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Dragon

 • Archetype:
 • Archfiend

 • ATK:
 • 3500

 • DEF:
 • 3000

Hiệu ứng (VN):

2 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
Phải được Triệu hồi Synchro và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Tyrant Red Dragon Archfiend" một lần mỗi lượt.
● Trong Main Phase 1: Bạn có thể phá hủy tất cả các lá bài khác trên sân, đồng thời, trong phần còn lại của lượt này, những quái thú khác mà bạn điều khiển không thể tấn công.
● Trong Battle Phase của một trong hai người chơi, khi Lá bài Phép / Bẫy được kích hoạt: Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó và nếu bạn làm điều đó, lá bài này sẽ nhận được 500 ATK.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Tuners + 1 or more non-Tuner monsters Must be Synchro Summoned, and cannot be Special Summoned by other ways. You can only use each of these effects of "Tyrant Red Dragon Archfiend" once per turn. ● During your Main Phase 1: You can destroy all other cards on the field, also, for the rest of this turn, other monsters you control cannot attack. ● During either player's Battle Phase, when a Spell/Trap Card is activated: You can negate the activation, and if you do, destroy that card, and if you do that, this card gains 500 ATK.


Số lượng được sử dụng: 183 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 93.32%
Các archetype sử dụng hàng đầu

44/Link Disciple

45/Super Polymerization

46/Elemental HERO Escuridao

47/Hot Red Dragon Archfiend Bane

48/Wandering King Wildwind

49/Red Sprinter

50/Red Rising Dragon

Số lượng được sử dụng: 181 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 63.42%
Các archetype sử dụng hàng đầu

51/Red Resonator

52/Crimson Resonator

Số lượng được sử dụng: 181 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 56.68%
Các archetype sử dụng hàng đầu

53/The Phantom Knights of Ancient Cloak

Số lượng được sử dụng: 180 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 99.46%
Các archetype sử dụng hàng đầu

54/The Phantom Knights of Silent Boots

55/Phantom Knights' Wing

56/The Phantom Knights of Ragged Gloves

57/The Phantom Knights of Stained Greaves

Số lượng được sử dụng: 180 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 86.82%
Các archetype sử dụng hàng đầu

58/Leviair the Sea Dragon

59/Firewall Dragon

60/Mystical Space Typhoon

Số lượng được sử dụng: 174 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 87.45%

61/Elemental HERO Neos

62/Elemental HERO Nova Master

63/Elemental HERO Gaia

64/Number 68: Sanaphond the Sky Prison

65/The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch

UR Rarity
The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch
UR Rarity
The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch
The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch

The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch

 • Loại:
 • Spell Card

 • Dạng:
 • Quick-Play

 • Archetype:
 • Phantom Knights

Số lượng được sử dụng: 162 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 97.47%
Các archetype sử dụng hàng đầu

66/Dark Requiem Xyz Dragon

UR Rarity
Dark Requiem Xyz Dragon
UR Rarity
Dark Requiem Xyz Dragon
Dark Requiem Xyz Dragon

Dark Requiem Xyz Dragon

5

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Dragon

 • ATK:
 • 3000

 • DEF:
 • 2500

Hiệu ứng (VN):

3 quái thú Cấp 5
Nếu lá bài này có "Dark Rebellion Xyz Dragon" làm nguyên liệu, nó sẽ nhận được những hiệu ứng này.
● Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi ATK của nó thành 0, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú đó.
● Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Xyz từ Mộ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

3 Level 5 monsters If this card has "Dark Rebellion Xyz Dragon" as material, it gains these effects. ● Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; change its ATK to 0, and if you do, this card gains ATK equal to that monster's original ATK. ● When your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; negate the activation, and if you do, destroy that card, then you can Special Summon 1 Xyz Monster from your GY.


Số lượng được sử dụng: 162 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 97.47%
Các archetype sử dụng hàng đầu

67/D/D/D Flame High King Genghis

Số lượng được sử dụng: 161 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 99.31%
Các archetype sử dụng hàng đầu

68/Coach King Giantrainer

69/D/D Savant Thomas

R Rarity
D/D Savant Thomas
R Rarity
D/D Savant Thomas
D/D Savant Thomas

D/D Savant Thomas

8

6

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Fiend

 • Archetype:
 • D/D

 • ATK:
 • 1800

 • DEF:
 • 2600

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 "D/D" úp từ Extra Deck lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Thomas" một lần mỗi lượt.
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "D/D" trong Vùng Pendulum của mình; phá hủy lá bài đó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "D/D/D" Cấp 8 từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, nhưng trong phần còn lại của lượt này, hiệu ứng của nó (nếu có) sẽ bị vô hiệu hóa và bất kỳ thiệt hại chiến đấu mà đối thủ của bạn nhận được sẽ giảm đi một nửa. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Thomas" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] During your Main Phase: You can add 1 face-up "D/D" Pendulum Monster from your Extra Deck to your hand. You can only use this effect of "D/D Savant Thomas" once per turn. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] You can target 1 "D/D" card in your Pendulum Zone; destroy that card, and if you do, Special Summon 1 Level 8 "D/D/D" monster from your Deck in Defense Position, but for the rest of this turn, its effects (if any) are negated, and any battle damage your opponent takes becomes halved. You can only use this effect of "D/D Savant Thomas" once per turn.
Số lượng được sử dụng: 161 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 98.92%
Các archetype sử dụng hàng đầu

70/D/D Savant Kepler

SR Rarity
D/D Savant Kepler
SR Rarity
D/D Savant Kepler
D/D Savant Kepler

D/D Savant Kepler

1

10

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Fiend

 • Archetype:
 • D/D

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Bạn không thể Triệu hồi Pendulum quái thú, ngoại trừ quái thú "D/D" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Giảm Scale Pendulum của lá bài này đi 2 (tối thiểu 1), sau đó phá huỷ tất cả quái thú bạn điều khiển có Cấp độ lớn hơn hoặc bằng Thang điểm Pendulum của lá bài này, ngoại trừ quái thú "D/D"
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Kepler" một lần mỗi lượt ● Chọn mục tiêu 1 lá bài "D/D" mà bạn điều khiển; trả lại lên tay. ● Thêm 1 "Dark Contract" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "D/D" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn, during your Standby Phase: Reduce this card's Pendulum Scale by 2 (min. 1), then destroy all monsters you control with a Level greater than or equal to this card's Pendulum Scale, except "D/D" monsters. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] If this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects. You can only use this effect of "D/D Savant Kepler" once per turn.● Target 1 other "D/D" card you control; return it to the hand.● Add 1 "Dark Contract" card from your Deck to your hand.
Số lượng được sử dụng: 161 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 98.92%
Các archetype sử dụng hàng đầu

71/D/D Swirl Slime

72/D/D/D Doom King Armageddon

UR Rarity
D/D/D Doom King Armageddon
UR Rarity
D/D/D Doom King Armageddon
D/D/D Doom King Armageddon

D/D/D Doom King Armageddon

8

4

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Fiend

 • Archetype:
 • D/D

 • ATK:
 • 3000

 • DEF:
 • 1000

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "D/D" mà bạn điều khiển; nó nhận được 800 ATK cho đến khi kết thúc lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Một lần mỗi lượt, nếu (các) quái thú bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú đó cho đến khi kết thúc lượt này. Lá bài này không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong lượt mà hiệu ứng này được kích hoạt. Không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng Phép / Bẫy không chọn vào lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 "D/D" monster you control; it gains 800 ATK until the end of this turn (even if this card leaves the field). ---------------------------------------- [ Monster Effect ] Once per turn, if a monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can target 1 of those monsters; this card gains ATK equal to that monster's original ATK until the end of this turn. This card cannot attack your opponent directly during the turn this effect is activated. Cannot be destroyed by Spell/Trap effects that do not target this card.


Số lượng được sử dụng: 161 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 98.92%
Các archetype sử dụng hàng đầu

73/Dark Contract with the Gate

74/D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok

SR Rarity
D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok
SR Rarity
D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok
D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok

D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok

8

5

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Fiend

 • Archetype:
 • D/D

 • ATK:
 • 2200

 • DEF:
 • 3000

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Nếu bạn Triệu hồi Đặc biệt một "D/D" , ngoại trừ trong Damage Step: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "D/D" trong Mộ của mình; bất kỳ thiệt hại nào trong chiến đấu mà đối thủ của bạn phải chịu sẽ giảm đi một nửa trong phần còn lại của lượt này, đồng thời Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó, và nếu bạn làm điều đó, sẽ nhận 1000 sát thương. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok" một lần mỗi lượt.
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "D/D/D" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Hiến tế 1 "D/D" , sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] If you Special Summon a "D/D" monster(s), except during the Damage Step: You can target 1 "D/D" monster in your Graveyard; any battle damage your opponent takes becomes halved for the rest of this turn, also Special Summon that monster, and if you do, take 1000 damage. You can only use this effect of "D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok" once per turn. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 "D/D/D" monster in your Graveyard; Special Summon it. You can only use this effect of "D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok" once per turn. Once per turn: You can Tribute 1 other "D/D" monster, then target 1 monster your opponent controls; banish it.


Số lượng được sử dụng: 161 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 92.08%
Các archetype sử dụng hàng đầu

75/D/D Orthros

76/Card of the Soul

77/Summoner's Art

Số lượng được sử dụng: 157 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 84.11%
Các archetype sử dụng hàng đầu

78/Decode Talker

79/Cynet Mining

80/Salamangreat Sunlight Wolf

UR Rarity
Salamangreat Sunlight Wolf
UR Rarity
Salamangreat Sunlight Wolf
Salamangreat Sunlight Wolf

Salamangreat Sunlight Wolf

Link-2

 • Loại:
 • Link Monster

 • Thuộc tính:
 • FIRE

 • Tộc:
 • Cyberse

 • Archetype:
 • Salamangreat

 • ATK:
 • 1800

Mũi tên Link:

Trên

Dưới

Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Hiệu ứng LỬA
Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 quái thú LỬA từ Mộ lên tay của bạn, nhưng trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú có tên quái thú được thêm vào. Trong Main Phase của bạn, nếu bạn điều khiển lá bài này đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng "Salamangreat Sunlight Wolf" làm nguyên liệu: Bạn có thể thêm 1 Bài phép "Salamangreat" từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Sunlight Wolf" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 FIRE Effect Monsters If a monster(s) is Normal or Special Summoned to the zone(s) this card points to (except during the Damage Step): You can add 1 FIRE monster from your GY to your hand, but for the rest of this turn, you cannot Normal Summon/Set or Special Summon monsters with the added monster's name. During your Main Phase, if you control this card that was Link Summoned using "Salamangreat Sunlight Wolf" as material: You can add 1 "Salamangreat" Spell/Trap from your GY to your hand. You can only use each effect of "Salamangreat Sunlight Wolf" once per turn.


Số lượng được sử dụng: 147 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 77.78%
Các archetype sử dụng hàng đầu

81/Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier